Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Sol·licitud d'autorització de venda en mercats setmanals

Té per objecte presentar un sol.licitud per rebre una autorització i poder exercir legalment la venda de productes en mercats ambulants setmanals.

Destinataris

Persones físiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (article 60 Reglament de Serveis de Mercat)

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Termini màxim per a la notificació

1 mes

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

PENDENT DE PERSONALITZAR

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Autorització de venda

Òrgan resolutori

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Comerç

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Tenir capacitat jurídica per contractar i no estar sotmès a les prohibicions, incapacitats i incompatibilitats previstes en la normativa de contractació administrativa (article 60 Reglament de Serveis de Mercat)