Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Sol·licitud canvi de titular de comptador d'aigua

Demanar el canvi de titular d'un comptador d'aigua per un immoble unifamiliar, plurifamiliar, una obra o un local comercial.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

Ser titular de la propietat o posseir autorització del propietari

Termini màxim per a la resolució

6 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

Un cop presentada la documentació demanada, serà revisada pel tècnic competent i posteriorment es notificarà al promotor la resolució del canvi de titularitat.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Canvi de titularitat

Òrgan resolutori

Mancomunitat Migjorn

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Urbanisme

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

Ser titular de la propietat o posseir autorització del propietari