Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Certificat d'alta o baixa d'activitats

Demana un justificant en forma de certificat que acrediti l'alta o la baixa de la pròpia activitat comercial.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

-

Requeriments

-

Termini màxim per a la resolució

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Certificat d'alta o baixa

Òrgan resolutori

Activitats

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Comerç

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa d'expedició de documents - Efectiu a l'Ajuntament

Requeriments

-