Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Permís d'instal·lació d'activitats permanents majors

Obtenir el permís d'instal lació d'una activitat en recinte tancat, obert oa l'aire lliure, de caràcter fix en l'espai, permanent en el temps, catalogades com a grans per la legislació, en virtut de la qual cosa necessiten major control i seguretat. Aquestes activitats necessiten projecte tècnic i control administratiu abans de la seva instal.lació i execució.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la resolució

4 mesos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Observacions

Taxa municipal corresponent

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Permís d'instal lació activitats permanents majors

Òrgan resolutori

Batlia

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Comerç

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Taxa per llicències d'activitat - Recollir l'imprès d'autoliquidació en l'àrea d'Activitats Pagament: Efectiu en l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament Ingrés bancari (La Caixa, Sa Nostra, BSCH, Banesto, Banca March, Caixa Rural de Balears, Banc de Crèdit Balear, BBVA)