Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Expedient de cloenda

Té per objecte tramitar un expedient (denúncia prèvia) per a la clausura d'una activitat comercial.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

-

Termini màxim per a la resolució

1 any

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

PENDENT DE PERSONALITZAR Si el propietari no disposa de llicència haurà de tancar en 48h. Si no tanca en 48 hores l'ajuntament realitzarà un acte de cloenda fins que obtingui la llicència d'obertura.

Finestreta única

No

Resultat

Expedient de cloenda

Òrgan resolutori

Batlia

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de l'interessat, indistintament

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Comerç

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

-