Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Alta del Padró Municipal d'Habitants

Tramitar l'alta de ciutadans en el Padró Municipal d'Habitants.

Destinataris

Persones físiques

Presentació

-

Requeriments

-

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Observacions

Estrangers comunitaris: passaport o document acreditatiu del seu país. Estrangers no comunitaris: passaport o NIE vigent

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Alta al Padró Municipal d'Habitants

Òrgan resolutori

Padró

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

No

Matèries relacionades

Població, Participació ciutadana

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Requeriments

-