Recordau que per fer tràmits electrònics amb l'Ajuntament de Campos i amb les administracions públiques en general, cal tenir el DNI Electrònic, amb el certificat digital actiu i recordar-vos de la contrasenya personal (més informació a http://www.dnielectronico.es), juntament amb un lector per DNIe pel vostre ordinador.

Per tal de millorar el servei i actualitzar-nos als nous escenaris tecnològics, durant un dies el serveis electrònics amb certificat digital d’aquesta web no estaran disponibles. Aquest fet no afecta al servei d’expedició de certificats de viatge sense certificat digital (opció recomanada).
Procediments Procediments

Llicència d'obra major - model 602

Té per objecte autoritzar els actes relatius a sòl urbà dels referits en l'article 2 de la Llei 10/1990, de disciplina urbanística de la CAIB.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Presentació

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Admtiu: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Requeriments

En cas d'empresa o associació, ostentar la representació de la mateixa

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Positiu

Observacions

Aquest procediment engloba les obres majors de nova construcció, de reforma o ampliació, de demolició i de modificació. No s'entendran atorgades per falta de resolució expressa les sol.licituds d'autorització o llicència el contingut de les quals sigui contrari a l'ordenament jurídic ni les relatives a la utilització o l'ocupació de béns del domini públic local.

Centres

Presencial: Ayuntamiento de Campos Plaça Major, 1 CP 07630. Telf.: 971 16 95 00.

Finestreta única

No

Resultat

Llicència d'obra major urbana

Òrgan resolutori

Batlia

Forma de iniciació

A instància de l'interessat

Fi de la via administrativa

Si

Matèries relacionades

Habitatge, Telemàtics, Urbanisme

Llistat de tràmits

Sol·icitud

Taxas

Impost de Construccions, Instal.lacions i Obres (ICIO) - Recollir l'imprès d'autoliquidació en l'àrea d'Urbanisme Pagament: Efectiu en l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament Ingrés bancari (La Caixa, Sa Nostra, BSCH, Banesto, Banca March, Caixa Rural de Balears, Banc de Crèdit Balear, BBVA) Taxa de Llicència Urbanística - Recollir l'imprès d'autoliquidació en l'àrea d'Urbanisme Pagament: Efectiu en l'àrea d'Intervenció de l'Ajuntament Ingrés bancari (La Caixa, Sa Nostra, BSCH, Banesto, Banca March, Caixa Rural de Balears, Banc de Crèdit Balear, BBVA)

Requeriments

En cas d'empresa o associació, ostentar la representació de la mateixa