Procediments Procediments
 • Serveis Socials

 • Atenció primària individual i familiar - Servei d'Orientació i informació:

  Aquest servei consisteix en la primera presa de contacte de l'interessat amb els Serveis Socials de l'Ajuntament, l'interessat exposa el seu problema d'índole social i el treballador social li presta l'assistència que requereix, dins de les opcions disponibles i després de valorar el cas concret. A més, s'orienta a la persona interessada sobre les ajudes concretes en l'àmbit d'altres administracions. L'objectiu general és informar i assessorar la població en general sobre les necessitats que aquests expressen.
 • Informe d'arrelament social:

  Sol·licitar l'informe municipal d'arrelament social per a la tramitació d'una autorització temporal de treball i residència per raons d'arrelament, així com l'obtenció d'una còpia de l'informe emès amb l'acreditació de la seva presentació a la subdelegació del Govern.
 • Renda mínima d'inserció:

  Ajuda de caràcter econòmic, de naturalesa periòdica, personal i intransferible, destinada a cobrir les necessitats de subsistència de les persones físiques o unitats familiars que no tinguin els mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats bàsiques de la vida. Es basa en dos fets complementaris: la prestació econòmica, i els plans d'inserció i reinserció social i laboral.
 • Residència de la tercera edat "SOR MARIA RAFAELA":

  L'objecte del servei és ser un centre de convivència, destinat a servir d'habitatge permanent o temporal, en el qual es presta una atenció integral i contínua a la gent gran. L'objectiu del centre és oferir un nivell de vida, d'assistència i d'acollida que en conjunt signifiquen un nivell de qualitat de vida adequat.
 • Servei d'ajuda a domicili:

  Prestació destinada a facilitar el desenvolupament o manteniment de l'autonomia personal, prevenir el deteriorament individual o social, promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència, contribuint a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual.
 • Servei de menjador a domicili:

  Té per objecte mantenir les persones al seu domicili i millorar la seva qualitat de vida, així com satisfer les necessitats bàsiques en matèria d'alimentació i de nutrició, evitar situacions de risc i assegurar una alimentació adequada i equilibrada.
 • Sol·licitud d'informe d'habitabilitat d'habitatge per reagrupació familiar:

  Sol.licitar l'informe municipal d'habitabilitat, que acrediti la disponibilitat d'un habitatge adequat per atendre les necessitats d'una persona reagrupada i la seva família, necessari per poder demanar davant l'Administració competent l'autorització de reagrupament familiar.
 • Sol·licitud d'una plaça en un centre de dia:

  Ocupació d'una plaça en un centre de dia. Oferir un servei sociosanitari de suport familiar que ofereix, durant el dia, de dilluns a divendres, atenció individualitzada en els aspectes higiènics, terapèutics, psicològics i socioculturals a la gent gran dependents, facilitant la permanència en el seu entorn habitual i oferint així, un suport als seus familiars cuidadors.
 • Teleassistència per a víctimes de violència de gènere:

  Prevenció d'agressions de violència de gènere o minimització de les seves conseqüències establint un entorn de seguretat i, en cas necessari, possibilitant la intervenció immediata amb mobilització dels recursos d'atenció necessaris.