Procediments Procediments
 • Àrea de Recaptació Municipal

 • Autoliquidació d'alta d'impostos de vehicles:

  Pagament de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM).
 • Declaració cadastral d'alteració de titularitat:

  Declarar l'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat hagi demanat prèviament la constància dels seus membres, per tal d'inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari.
 • Devolució de IVTM per baixa definitiva:

  Retorn al contribuent de la quota prorratejada trimestralment del rebut o liquidació abonats prèviament en concepte de IVTM, per baixa definitiva.
 • Liquidació de plusvàlua:

  Té per objecte realitzar la liquidació de l'impost sobre l'increment de terrenys de naturalesa urbana.
 • Pagament de tributs municipals en període voluntari:

  Té per objecte fer efectiu els pagaments en concepte de tributs municipals de venciment periòdic i notificació col·lectiva en els termes establerts per l'Ajuntament, a càrrec de les persones incloses en els padrons fiscals corresponents (IVTM, IBI, Urbana, Rústica, IAE).
 • Sol.licitud de duplicat de rebuts d'impostos pagats:

  Té per objecte aconseguir que l'Administració certifiqui el pagament al dia d'impostos i altres tributs efectivament pagats, mitjançant l'expedició d'un duplicat del rebut de pagament dels mateixos.
 • Sol·licitud d'ajornament i fraccionament de pagaments d'impostos en període voluntari o executiu:

  Té per objecte pagar deutes tributaris, es pot donar el cas que la situació econòmica financera d'una persona li impedeixi, de manera transitòria, pagar en els terminis legalment establerts. Per això, es pot demanar l'ajornament o fraccionament d'aquest pagament.