Procediments Procediments
  • Servei d'Aigües

  • Sol·licitud de comptador:

    Obtenir la llicència per a la connexió amb la presa d'aigua potable d'un immoble unifamiliar, una comunitat de propietaris, una obra o un local comercial.
  • Sol·licitud de connexió a la xarxa de sanejament:

    Permís per a la construcció d'un conducte que reculli les aigües brutes i pluvials des del peu del baixant i les condueixi fins al clavegueram públic o un altre clavegueró de propietat particular.