Procediments Procediments
  • Batlia

  • Convocatòria Junta de Govern:

    Té per objecte convocar una Junta de Govern per part de l'Alcalde per tractar diferents temes del propi municipi i dels seus ciutadans.
  • Convocatòria comissió informativa:

    Té per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com al seguimientode la gestió de l'alcalde, la comissió de Govern i els regidors amb delegacions.
  • Convocatòria de Plens:

    Té per objecte controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals, aprovar les ordenances, reglaments i altres disposicions de caràcter general, així com el pressupost de l'Ajuntament. És competent per a triar i distituir l'alcalde.