Composició del consistori de l'Ajuntament de Campos

Informació ampliada al Portal de Transparència
 
"DECRET DE BATLIA

En aplicació de les atribucions que em confereixen els articles 43 i següents i 115 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb l'article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, resolc:

1. Nomenar com a delegats a les distintes àrees de gestió d’aquest Ajuntament, els regidors següents:

  • Sebastià Sureda Mas: Urbanisme, activitats, policia local i hisenda.
  • Jaume Vidal Pons: Joventut, esports, protecció civil i coordinació de l’equip de govern, amb suport a la delegació de participació ciutadana.
  • Inès Nicolau Lladó: Persones majors i participació ciutadana.
  • Jaume Obrador Ballester: Servei d’aigües, obres, edificis i patrimoni.
  • Aina Manresa Monserrat: Cultura, mercats, comerç, serveis socials, sanitat, consum i sector primari.
  • Agustina Maria Suñer Vidal: Educació i infantesa, turisme, fires i festes; representant de l’Ajuntament als consells escolars dels centres escolars del municipi.
  • Julià Jaume Ginard: sa Ràpita i ses Covetes, medi ambient, camins ruals i cementeri.
  • Sebastià Bonet Rigo: Brigada municipal, suport a medi ambient i a camins rurals.

2. Les delegacions a què es refereix l'apartat anterior són genèriques, a l'empara del que disposa l'article 43 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), incloent les facultats de direcció i gestió, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius; mentre que aquest batle conservarà, de les matèries delegades, les facultats a què es refereix l'article 115 de l’esmentat ROF.

3. Les atribucions delegades s'entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils, comptats des de la notificació, els membres delegats no realitzen manifestació expressa de què no les accepten.

4. Publiqui's aquesta resolució al BOIB, notifiqui's als interessats, i doni's compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que mantengui. Tot i la seva posterior publicació, aquesta resolució entra en vigor en el dia d'avui.

 

Campos, 10 de febrer de 2017

El batle

Sebastià Sagreras Ballester"